Tanca
Serveis Socials Hisenda 3 de juny de 2024

Les famílies monoparentals d’Esparreguera ja poden demanar l’ajut per a pagar l’IBI

Fins al 27 de juny es pot presentar la documentació per a beneficiar-se d’aquesta subvenció municipal que té per objectiu equiparar la repercussió que té l’IBI en l’economia familiar amb les famílies que tenen la consideració de monoparentals. El tràmit s’ha de fer, preferentment, de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal, però també es pot fer a l’OAC

L’Ajuntament ja ha obert la convocatòria perquè les famílies monoparentals d’Esparreguera puguin sol·licitar l’ajut per al pagament de l’Impost de Bens Immobles (IBI). Els requisits per beneficiar-se de la subvenció són ser titular de família monoparental a data 1 de gener de 2024, estar empadronat a Esparreguera, ser subjecte passiu de l’IBI per l’habitatge habitual en la data de meritació de la quota subvencionada, i no tenir deutes amb el consistori ni amb la resta d’administracions públiques ni la Seguretat Social. Les sol·licituds per a demanar aquest ajut es poden presentar fins al 27 de juny. El tràmit s’ha de fer preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal, però es pot fer també presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), on per ser atès es recomana demanar cita prèvia. El consistori destinarà un import total màxim de 4.000 euros del pressupost municipal a aquesta actuació, que té la finalitat de donar suport a les famílies monoparentals i equiparar la repercussió que té l’IBI en l’economia familiar amb les famílies que tenen aquesta consideració.

Les famílies monoparentals són aquelles formades per un o més fills que conviuen i depenen econòmicament d’una sola persona i les que compleixen alguns dels següents requisits: la persona amb fills a càrrec que conviu amb una altra persona, sense relació estable de parella; persones vídues amb fills que depenguin econòmicament d’elles; qui té la guarda dels fills i no percep pensió d’aliments o aquesta pensió és inferior a la meitat de l’import de l’Indicador de Renda de suficiència de Catalunya; i persones amb fills que hagin patir violència masclista o abandonament de l’altra part progenitora. La subvenció municipal per apagar l’IBI és oberta a totes les persones que compleixin els requisits i s’atorgaran per la valoració de les sol·licituds presentades tenint en compte que s’aplicarà una bonificació del 50% de la quota íntegra sempre que l’immoble tingui un valor cadastral inferior a 71.000 euros i constitueixi l’habitatge habitual de la família o una rebaixa del 25% quan l'immoble tingui un valor comprès entre 71.000 i 150.000 euros i constitueixi l’habitatge habitual de la família.

Aquesta línia de subvencions va ser incorporada pel govern municipal fa set anys amb l’objectiu d’eliminar la possible discriminació de les famílies monoparentals, ja que la llei recull que les famílies nombroses es poden beneficiar de bonificacions per al pagament d’impostos i, en canvi, no contempla aquest supòsit en el cas de les monoparentals. Les bases i la documentació necessària per a sol·licitar aquest ajut es poden consultar a la seu electrònica municipal. Aquelles famílies que no disposin de mitjans electrònics, podran presentar la sol·licitud presencialment a l’OAC, que, fins al 14 de juny, atén de dilluns a dijous de 8.30 del matí a 2.30 del migdia, divendres de 8.30 del matí a 2 del migdia, i dimarts i dimecres de 4.30 de la tarda a 7 del vespre. A partir del 17 de juny l’horari serà de dilluns a dijous de 8.30 a 2.30 del migdia i divendres de 8.30 del matí a 2 del migdia. Per a accedir-hi es recomana demanar cita prèvia a través de la web citaprevia.esparreguera.cat.