Tanca
Serveis Socials 17 d’abril de 2023

Obert el termini per a demanar subvencions per als casals d’estiu

Fins al 31 de maig està obert el termini per a sol·licitar aquesta línia d’ajuts que vol facilitar l’accés d’infants i joves d’entre 3 i 18 anys a activitats de lleure que es realitzin durant el període estival. El tràmit s’ha de fer preferentment de manera telemàtica, tot i que també s’ofereix la possibilitat de fer-lo presencialment a l’OAC

L’Ajuntament d’Esparreguera ha obert ja la convocatòria de subvencions destinades a finançar els casals d’estiu i les seves activitats complementàries d’acollida i menjador per a persones amb recursos insuficients. Aquest ajut està destinat a infants i adolescents de 3 a 18 anys i inclou les activitats d’estiu que es realitzin entre l’1 de juny i el 30 de setembre. Per a poder-hi optar cal estar empadronat a Esparreguera i que la unitat de convivència de la persona sol·licitant tingui uns ingressos no superiors a 2,6 vegades l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) vigent. Les sol·licituds s’han de presentar preferentment de manera telemàtica mitjançant els models normalitzats que es troben a la seu electrònica municipal i han d’estar signats pel pare, mare o tutor legal del menor d’edat. El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el 31 de maig. Per a aquest any, el pressupost municipal consignat per a aquesta línia de subvencions és de 5.000 euros i l’import màxim que es concedirà serà de 300 euros per infant o jove.

Aquests ajuts econòmics volen fomentar la participació dels infants i joves a les activitats d’estiu organitzades per AMPAs, AFAs, societats cooperatives d’ensenyament, altres entitats, empreses o el propi consistori, així com finançar les seves activitats complementàries d’acollida i menjador. La finalitat d’aquesta línia de subvencions és facilitar l’accés a la realització d’activitats extraescolars durant l’estiu a infants i joves evitant que ningú en quedi exclòs per motius econòmics o de caire social, contribuint així a l’eliminació de riscos d’exclusió social, vulnerabilitat, i a la compensació de dèficits de suport social. Els ajuts estan destinats a infants i adolescents de 3 a 18 anys empadronats en el terme municipal d’Esparreguera per un període no inferior a 6 mesos, i inclouen les activitats d’estiu que es realitzin al municipi, o fora d'ell, entre l’1 de juny i el 30 de setembre.

Des de fa dos anys s’ha ampliat el topall d’ingressos de la unitat de convivència sol·licitant, que ara ha de ser igual o inferior a 2,6 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) vigent en el moment de la convocatòria. La sol·licitud s’ha d’efectuar a nom del pare, mare o tutor/a legal del menor beneficiari, o a nom del beneficiari si aquest té la majoria d’edat en el moment d’efectuar-la i, entre els requisits per a poder-la sol·licitar hi figuren estar no tenir deutes amb l’Ajuntament, la resta d’administracions i amb la Seguretat Social i aportar tota la documentació que contemplen les bases de la convocatòria. La sol·licitud s’ha de presentar preferentment telemàticament, a través de la seu electrònica municipal, però el tràmit també es pot fer de manera presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

La partida destinada a aquesta línia d’ajuts recollida dins el pressupost municipal 2023 és de 5.000 euros. L’import a concedir es determinarà de forma proporcional entre les persones sol·licitants, en relació als punts obtinguts en la valoració. La quantia de la subvenció màxima que s’atorgarà, en cap cas sobrepassarà l’import sol·licitat ni podrà superar el cost de l’activitat subvencionada, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes o ingressos directament relacionats amb l’activitat, així com tampoc podrà excedir dels 300 euros per infant o jove en cas de subvencionar el 100% del cost de l’activitat o dels 150 euros per infant o jove en cas de subvencionar el 50% del cost de l’activitat.