Tanca
Serveis Socials 23 de febrer de 2023

El consistori dona a conèixer les dades d’actuació de Serveis Socials durant el 2022

Segons aquestes, l’any passat es van atorgar 220 targetes del Programa d’Aliments, 774 persones usuàries es van beneficiar del Servei de Teleassistència i 65 del Servei d’Ajuda a Domicili. També s’ha informat de l’evolució del pressupost consignat als diferents serveis de l’àrea, que aquest 2023 s’ha incrementat un 5,5% respecte l’any passat

L’Ajuntament d’Esparreguera ha donat a conèixer les dades d’actuació dels Serveis Socials Bàsics, el Servei d’Intervenció Socioeducativa La Fulla, el Taller Ocupacional Can Comelles (TOCC) i la Residència Municipal Can Comelles. Ho ha fet a través d’una memòria que s’ha presentat en comissió informativa i que dona compte de l’evolució pressupostària dels serveis i les principals actuacions realitzades en els tres eixos ens els quals s’estructura: l’atenció a les necessitats per manca d’autonomia, l’atenció a les necessitats relacionals i l’atenció a les necessitats materials i instrumentals. Entre les dades sobre les diferents accions i serveis realitzats durant el 2022 hi figuren les 5.046 hores i els 65 usuaris atesos pel Servei d’Ajuda a Domicili (SAD), les 614 llars i els 774 usuaris beneficiaris del Servei Local de Teleassistència, les 220 targetes de compra atorgades al mateix nombre d’unitats familiar en el marc del Programa d’Aliments i els 68 infants d’entre 3 i 16 anys atesos al Centre Obert La Fulla. Així mateix, segons es desprèn del document aquests serveis tenen un pressupost consignat per aquest any 2023 de 5.008.926 euros, un 5,5% més que l’any passat i un 19% més que el pressupostat el 2019.

El regidor de Serveis Socials Bàsics, Emmanuel Ortí, ha afirmat que “aquesta memòria ens permet visualitzar l’envergadura de tota la tasca que realitzem i permet detectar també possibles millores en els serveis i veure cap a on hem d’enfocar les diferents línies d’ajuts”. En aquest sentit, el regidor ha explicat que “una de les accions que cal incrementar és el Servei d’intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc; en aquest àmbit, en els darrers anys hem augmentat la cobertura del centre obert La Fulla, que ha passat a cobrir també la franja de 3 a 6 anys, però hem d’incrementar les accions en la franja de 0 a 3 anys i en el col·lectiu jove”. D’altra banda, un altre servei que, segons Ortí, també cal reforçar és el Servei d’Ajut a Domicili (SAD), que “actualment ja ha incrementat el seu pressupost fins als 102.000 euros, però que encara resulta insuficient si volem donar una cobertura ideal pel nostre municipi”. Finalment, Ortí també ha recordat que en el pressupost del 2023 s’ha ampliat la plantilla amb dues treballadores socials “per a donar una millor i més àgil atenció”.

En referència a l’evolució del pressupost de despeses de l’àrea es detalla que, pel que fa als Serveis Socials Bàsics, el 2019 era d’1.059.297 euros, l’any passat d’1.030.258 euros i per aquest 2023 el pressupost consignat és d’1.173.356 euros. A la Residència Municipal Can Comelles, el pressupost consignat el 2019 era de 2.448.500 euros, l’any passat de 2.963.374 euros i per aquest any és de 3.033.374. El TOCC, el 2019 tenia un pressupost de 539.549 euros, l’any passat de 601.584 euros i per al 2023 té una partida de 640.120 euros. I el Centre Obert La Fulla el 2019 tenia consignada una partida de 148.205 euros, l’any passat de 153.961 euros i per aquest 2023 el seu pressupost de despeses és de 162.074 euros. Pel que fa al pressupost d’ingressos, el consistori va rebre 489.481 euros de la Generalitat en el marc del Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i l'Ajuntament; un total del 194.847 euros de la Diputació de Barcelona provinents de diferents fons de prestació i una subvenció de 20.283 euros del Consell Comarcal del Baix Llobregat per al Servei de Transport Adaptat

D’altra banda, les principals accions desenvolupades durant l’exercici 2022 es divideixen en tres àmbits d’acció: atenció a les necessitats per manca d’autonomia, atenció a les necessitats relacionals i atenció a les necessitats materials i instrumentals. En l’eix de l’atenció a la manca d’autonomia hi destaca el Servei d’Ajuda a Domicili (SAD), que està adjudicat a la mercantil Accent Social SL, que ha realitzat un total de 3.463,35 hores oferint atenció a 32 usuaris; i el Servei Local de Teleassistència, finançat amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha donat servei a un total de 614 llars i 774 usuaris. També hi ha el Programa Arranjaments d’Habitatges, que promou l'autonomia personal i millorar la qualitat de vida de les persones grans i de les persones amb discapacitat, i que durant l’any passat ha dut a terme les 7 intervencions atorgades per la Diputació de Barcelona. I les targetes d’aparcament per persones amb discapacitat i mobilitat reduïda de les quals durant el 2022 s’han tramitat un total de 118 sol·licituds de targetes d’aparcament de les 138 sol·licituds rebudes.

En referència a l’eix de necessitats relacionals, les principals actuacions realitzades durant l’any passat són el SAD Social, que també presta Accent Social SL i que ha realitzat un total de 1.583,42 hores oferint atenció a 33 usuaris. Pel que fa al Servei Intervenció Socioeducativa, aquest es presta principalment a través del Centre Obert la Fulla, que durant el curs passat va atendre un total de 68 infants d’entre 3 i 16 anys i les seves famílies. Pel que fa al Servei d’Intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc, que s’ha prestat a través de l’empresa Drecera SCCL, ha atès un total de 13 famílies. En aquest eix també hi ha el Servei d’informació i assessorament sobre drogues i altres comportaments de risc que es presta de forma mancomunada a través del Cabalbaix i que durant el 2022 ha atès un total de 23 persones i ha realitzat un total de 100 assessoraments. Una altra acció destacada d’aquest àmbit és el Servei Telefònic d’Atenció i Protecció a les Víctimes de Violència de Gènere (ATENPRO), que durant el 2022 ha mantingut actius un total de 19 dispositius.

Finalment, en l’àmbit de les necessitats materials i instrumentals hi figuren les ajudes socials, que en el pressupost de 2022 tenien una partida consignada de 68.737 euros, dels quals se n’han atorgat 41.879 euros. També hi ha el programa d’aliments, que durant l’anualitat 2022 ha consignat un total de 293.770 euros donant resposta a totes les demandes rebudes i atorgant targetes de compra a un total de 220 unitats de convivència. Així mateix, Serveis Socials també ha atès 20 casos vinculats a temes d’habitatge i ha gestionat un total de 58 Informes de Risc d’Exclusió Residencial (IRER) a petició d’interessat i un total de 38 informes de Bo Social. Pel que fa al TOCC, durant els mesos de març a desembre el nombre d’usuaris del centre va ser de 52 i 19 usuaris han fet ús del Servei de Transport Adaptat.