Tanca
Serveis Socials 28 de juliol de 2023

L’1 d’agost s’obre el període per a sol·licitar la prestació del Programa d’Aliments 2024

Per a poder optar a aquest ajut cal estar empadronat a Esparreguera i que els ingressos de la unitat familiar no siguin superior a 3,5 vegades l’IRSC. La sol·licitud es pot fer digitalment, a través del portal de tràmits, o de manera presencial demanant cita prèvia a Serveis Socials. La valoració es farà per ordre d’entrada i fins a exhaurir pressupost

El proper dimarts 1 d’agost s’obre el període per a sol·licitar la prestació del Programa d’Aliments 2024 que gestionen els Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament d’Esparreguera. Aquest programa té per finalitat donar suport a la cobertura de les necessitats bàsiques d’alimentació de les persones i les unitats de convivència del municipi que es trobin en una situació econòmica de dificultat, mitjançant l’atorgament d’una prestació econòmica a través d’una targeta de compra amb una assignació monetària. Entre els requisits per a poder demanar aquest ajut hi ha que la persona sol·licitant sigui major de 18 anys, o estigui emancipada legalment, que estigui empadronada en el terme municipal d’Esparreguera per un període no inferior a 6 mesos i que la unitat de convivència tingui uns ingressos màxims no superiors a 3,5 vegades l’IRSC. La sol·licitud s’ha de tramitar preferentment de manera telemàtica, a través del portal de tràmits, però també es pot fer de manera presencial demanant cita prèvia a Serveis Socials a través de la web citaprevia.esparreguera.cat.

El Programa d’Aliments és una de les modalitats de les prestacions econòmiques d’urgència social del consistori i consta d’una quantia fixa que es presta a través de la càrrega d’una targeta de compra que permet a la persona o família adquirir productes de primera necessitat.  Els productes que cobreix aquest ajut inclouen productes alimentaris, concretament productes làctics, productes càrnics (carn, peix i ous), productes farinosos, cereals i derivats, llegums, tubercles, verdura i fruita. Així mateix, també es poden adquirir productes d’higiene personal i productes de neteja de la llar. En el que portem d’any s’han rebut un total de 254 sol·licituds d’accés al programa i, fins al moment, s'hi ha destinat un import de 228.200 euros. De cara al 2024 el pressupost consignat serà 230.000 euros i el període d’atorgament dels ajuts serà de desembre de 2023 a novembre de 2024.

Els requisits d’accés a la prestació es troben detallats al Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament d’Esparreguera. Segons recull el document, les persones sol·licitants de les prestacions han ser majors de 18 anys o estar emancipades legalment o, en el seu defecte, haver iniciat el tràmit legal d’emancipació, i estar empadronades en el terme municipal d’Esparreguera per un període no inferior a 6 mesos. Així mateix, la unitat de convivència de la persona sol·licitant ha de tenir uns ingressos màxims no superiors a 3,5 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència (IRSC) que per al 2023 se situa, segons la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, en 614,65 euros mensuals i 8.605,15 euros anuals. Un altre dels requisits és no disposar de béns immobles diferents a l’habitatge habitual, i amb caràcter general no disposar de recursos alternatius que demostrin l’existència de mitjans suficients per atendre la necessitat per a la qual se sol·licita l’ajut.

Tampoc es pot tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per altres administracions que puguin cobrir la necessitat sorgida i cal no haver sol·licitat ajut econòmic al consistori en els darrers 6 mesos, a excepció de casos que requereixin renovar l’atenció urgent i immediata o bé en els casos de manca de resolució de la necessitat durant el primer atorgament de prestació econòmica. Als efectes dels càlculs es consideren infants als menors de 16 anys. Així mateix, les persones que vulguin sol·licitar l’ajut, perquè estan emancipades legalment, però són menors d’edat i tenen 16 anys o més han de presentar tota la documentació acreditativa d’ingressos tal i com s’indica a la sol·licitud. La valoració de les peticions es farà per ordre d’entrada i, si es compleixen els requisits, es concediran fins a exhaurir el pressupost consignat.

La sol·licitud s’ha de tramitar preferentment de manera digital a través del portal de tràmits. Per a fer-ho cal disposar de certificat digital (idCAT, idCAT mòbil, DNIe, altres) o cl@ve. Tot i això, el tràmit també es pot fer de manera presencial demanat cita prèvia a Serveis Socials a través de la web citaprevia.esparreguera.cat. En cas de dubtes o necessitats específiques de suport en el tràmit, també es pot contactar amb els Serveis Socials Bàsics al telèfon 93 708 02 10.