Tanca
Política Hisenda 17 de febrer de 2022

El ple aprova inicialment la modificació de l’ordenança reguladora de la plusvàlua

Els canvis realitzats en l’ordenança que regula l’impost municipal per la venda, donació o herència d’un habitatge s’han fet per adaptar-se a la nova normativa estatal. En la sessió també es va aprovar l’esborrany del conveni del programa “Fem Xarxa, Fem Empresa” i una modificació de crèdit per reparar vidres trencats de diferents equipaments municipals

El ple municipal de l’Ajuntament d’Esparreguera va acordar ahir l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número 4, reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, conegut com a impost de la plusvàlua. Els canvis es van aprovar amb els vots favorables del PSC, Esparreguera en Comú, ERC, Esparreguera 2031, Junts per Esparreguera i el regidor no adscrit; l’abstenció de la CUP i el vot en contra de Ciutadans. Els canvis que s’incorporen inclouen dues opcions per calcular l’impost, la plusvàlua objectiva i la plusvàlua real, i són més favorables al contribuent ja que aquest podrà escollir l’opció que li sigui més beneficiosa. En principi aquest nou sistema de càlcul suposarà uns disminució de la recaptació municipal, tot i que això dependrà del volum de vendes a nivell immobiliari. Durant la sessió plenària, que es va celebrar telemàticament, també es va validar l’esborrany del conveni de col·laboració intermunicipal “Fem Xarxa, Fem Empresa” per la dinamització econòmica i empresarial del Baix Llobregat Nord i una modificació de crèdit per valor de 27.950 euros per a fer front, principalment, a la reparació i substitució de vidres trencats a diferents equipaments municipals.

En referència a l’impost de la plusvàlua, la modificació obeeix al real decret aprovat pel govern espanyol el novembre passat, en el qual s’adaptava el text de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, a les sentències del Tribunal Constitucional que invalidaven la fórmula utilitzada fins al moment per a calcular l’impost. En aquest sentit, el regidor de Serveis Econòmics, Daniel Farriols, va explicar que “els canvis afecten principalment a la manera com es calcula la base imposable del tribut, ja que fins ara es feia seguint uns valors predeterminats que s’incrementaven any rere any i ara es fixarà un coeficient diferent per cada anualitat, que tindrà en compte l’evolució real del mercat”. El càlcul es podrà fer de dues maneres: la plusvàlua objectiva, que s’obté multiplicant el valor cadastral dels terrenys per uns coeficients determinats pel Ministeri d’Hisenda que s’aniran actualitzant anualment, o la plusvàlua real, que és la diferència entre el valor de comprar i el de venda. En els dos casos s’aplicarà un tipus impositiu del 30%, el màxim permès per la llei. El regidor de Serveis Econòmics va apuntar que “la previsió de recaptació per aquest 2022 és de 885.000 euros, la mateixa que el 2021, perquè es preveu un augment de moviment de l’àmbit immobiliari que pot compensar la reducció de la recaptació. Tot i això, hem estat prudents i per a equilibrar-ho hem ampliat el fons de contingència en 85.000 euros per a poder respondre ràpidament en cas de necessitat”.

La majoria dels grups de l’oposició van votar a favor de la modificació de l’ordenança i van reclamar millores en el finançament municipal. El regidor de Junts per Esparreguera, Jordi Mestres, va destacar que “amb aquesta adaptació a normativa els ciutadans podran triar el millor sistema de càlcul i només una petita franja de contribuents es veurà perjudicada”. Així mateix, va afegir que “ara l’àmbit immobiliari està en moviment i, per tant, potser que l’impacte negatiu de recaptació sigui menor del previst”. El portaveu d’E2031, Manel Roca, va preguntar sobre l’existència de bonificacions per herències de pares a fills i per patrimoni declarat d’interès històric. El regidor de Serveis Econòmics va respondre que les bonificacions no han canviat i segueixen sent les mateixes que hi havia fins ara. Per la seva banda, el regidor de Ciutadans, Josep Maria González, va assegurar que “tot el que sigui baixar impostos és positiu, però en aquest cas no és suficient perquè és un impost injust, creiem que s’ha d’eliminar i, per això, votarem en contra”. El regidor també va apuntar que “el govern municipal aplica el tipus impositiu màxim, quan podria haver optat per rebaixar-lo”.

La portaveu de la CUP, Raquel Montoya, va afirmar que “la modificació s’havia de fer per adaptar-se a normativa, però el municipalisme sempre acaba perdent, els ajuntaments estan a primera línia atenent a la ciutadania i necessiten finançament per donar bons i més serveis”. La regidora cupaire també va lamentar que “la modificació arribi sense l’esperada compensació de l’Estat per cobrir el que es deixarà de recaptar”. En el seu torn d’intervenció el portaveu d’ERC, Alfons Puche, va apuntar que “no és un impost injust, grava el benefici d’un rendiment econòmic després d’un negoci de compra-venda i com tota percepció de renda està gravada i no afecta al patrimoni de les famílies”. Tot i això, va lamentar que no s’hagin establert mesures de suport per als Ajuntaments per minimitzar l’impacte negatiu en la recaptació municipal. “El nou sistema de càlcul beneficia als contribuents i la proposta que ens fa l’equip de govern intenta preservar al màxim la capacitat financera de l’Ajuntament, per això hi votarem a favor”, va concloure el republicà.

En l’àmbit de Promoció Econòmica, el ple va aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració intermunicipal “Fem Xarxa, Fem Empresa”, un projecte iniciat el 2014 per potenciar l’esperit emprenedor i dinamitzar el teixit empresarial dels municipis de la zona nord del Baix Llobregat. El punt es va aprovar amb els vots favorable del PSC, Esparreguera en Comú, Esparreguera 2031, Ciutadans, Junts per Esparreguera i el regidor no adscrit; i l’abstenció d’ERC i la CUP. Així mateix, la sessió va acordar la tàcita reconducció mes a mes del contracte de lloguer del Patronat Parroquial per al període gener-desembre de 2022, amb els vots a favor de PSC, EC, E2031, C's i JxE i l’abstenció de d’ERC, CUP i el regidor no adscrit. El contracte de lloguer d’aquest edifici, seu dels Serveis Socials Bàsics municipals, ascendeix a 19.662 euros anuals, iva inclòs.

D’altra banda, en l’àmbit d’Urbanisme i Paisatge Urbà, es va aprovar una modificació de crèdit per valor de 27.950 euros per actuacions de manteniment de vidres trencats a la caserna de la Policia Local, al camp de futbol municipal i a les escoles Pau Vila, Taquígraf Garriga i Montserrat; així com per al subministrament elèctric de Serveis Socials i per despeses vinculades a la compra de material de protecció sanitària en el context de pandèmia. L’import s’obté de donar de baixa crèdits del subministrament elèctric de l’enllumenat públic, la Setmana de la Mobilitat i el contracte de recollida de residus municipals. Hi van votar a favor PSC, EC, CUP, C's i JxE; en contra E2031 i el regidor no adscrit; i ERC es va abstenir.