Tanca
Participació Ciutadana Societat 9 de febrer de 2023

Es crea el Comissionat de Comunicació per vetllar per la pluralitat dels mitjans locals

Es tracta d’un òrgan per a fomentar la participació ciutadana en els àmbits de la comunicació i els mitjans públics municipals. Com a eina transversal, el comissionat compta amb representació política, tècnica i d’entitats de diferents sectors, i té un marcat caràcter participatiu, ja que està obert a les aportacions de la ciutadania. Es tracta del quart òrgan d’aquestes característiques que es crea durant el present mandat per a desplegar el nou model de governança municipal

L’Ajuntament d’Esparreguera ha aprovat la creació del Comissionat de Comunicació amb l’objectiu de de fomentar la participació i la interacció de la ciutadania amb la comunicació pública municipal, tot vetllant per la pluralitat i la independència dels mitjans de comunicació municipals. Aquest òrgan, que es crea partint de les necessitats detectades en la diagnosi del Pla de Comunicació Municipal, estarà format per representants polítics de tots els grups municipals, personal tècnic especialitzat del consistori, entitats i organitzacions dels sectors econòmic, cultural, educatiu, esportiu i veïnal, i estarà obert també a la participació de la ciutadania. L’antecedent de participació ciutadana en aquest àmbit era el Consell Municipal de la Comunicació, que es va crear el 2002 però que resta inactiu des de l’any 2015, per la qual cosa es proposarà la seva derogació en el proper Ple Municipal. El Comissionat de Comunicació se suma a altres comissionats creats durant el present mandat, com ara el Comissionat de Cultura, el Comissionat d’Esports o el Comissionat de Barris, per a desplegar el nou model de governança i gestió municipal.

Els principals objectius del Comissionat de Comunicació són garantir la participació de la ciutadania en el debat i control de la comunicació pública en l’àmbit municipal; vetllar per la pluralitat, independència i neutralitat política, social i cultural de la comunicació institucional i els mitjans de comunicació municipals, així com per una comunicació no discriminatòria; i analitzar la situació mediàtica d’Esparreguera i plantejar noves propostes que fomentin la participació ciutadana en els mitjans de comunicació públics. Partint d’aquests objectius, es proposen una sèrie d’àmbits d’actuació en matèria comunicativa, com són el foment de la participació i la iniciativa social, fer control i seguiment de la qualitat comunicativa, donar suport en el desplegament del Pla de Comunicació Municipal de 2021 i debatre sobre les necessitats dels mitjans de comunicació locals al municipi d’Esparreguera.

Des del punt de vista organitzatiu el Comissionat de Comunicació estarà format per quatre àmbits diferenciats. En primer lloc, en l’àmbit polític, la presidència de l’òrgan recaurà sobre el regidor de Comunicació i responsable de Governança per Comissionats, l’Alcaldia, que exercirà les funcions de vincle entre totes les àrees. També hi participarà, quan sigui necessari, la Regidoria de Bon Govern, i, per altra banda, s’atribueix un paper actiu a tots els grups polítics municipals a través de la Comissió de Presidència i Bon Govern. En segon lloc, l’àrea tècnica, formada pel personal tècnic de l’Ajuntament especialitzat en les matèries objecte del Comissionat de Comunicació i personal respresentant d’organitzacions especialitzades en l’àmbit de la comunicació. Tindrà com a missió l'estudi de la viabilitat tècnica, jurídica i econòmica de les propostes sorgides en el sí de l’òrgan, així com el control qualitatiu de les propostes generades.

En l’àmbit tècnic, es preveu la creació d’un conveni de col·laboració amb l’Institut de la Comunicació associat a la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), per tal que pugui assessorar a nivell qualitatiu i metodològic el Comissionat, sempre que aquest ho requereixi. El tercer àmbit serà el social i estarà conformat per entitats, associacions o institucions representatives de l’organització social, ja sigui en el sector econòmic, esportiu, educatiu, cultural o veïnal. Les trobades en aquest àmbit tindran caràcter obert i dinàmic, de manera que no es fixa una periodicitat tancada de les sessions, però sí que s’estableix una convocatòria mínima anual. Finalment, la dimensió ciutadana, estarà formada pel conjunt de la ciutadania d'Esparreguera que tindrà la seva representació en aquest espai per a consultar, valorar i opinar sobre el contingut del Comissionat. Aquesta participació es canalitzarà tant en els fòrums que organitzi el Comissionat, com en el portal municipal Esparreguera Decideix.

La posada en marxa del Comissionat de Comunicació porta de la mà l’extinció del seu antecedent a Esparreguera, el Consell Municipal de la Comunicació, la derogació del qual es votarà en el proper Ple Municipal. El de comunicació és el quart òrgan d’aquestes característiques que es crea durant el present mandat, després del Comissionat de Cultura, que es va posar en marxa el maig de 2020, el Comissionat d’Esports, creat al juny del mateix any, i el Comissionat de Barris, creat recentment en el marc de l’Agenda Urbana d’Esparreguera. L’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, ha explicat que “es tracta d’un òrgan que ha de complir un rol més enllà de la seva activitat merament consultiva i ha de fonamentar-se en la voluntat de co-governar els afers del municipi i de fer partícip la ciutadania de les decisions que l’afecten directament en l’àmbit de la informació i la comunicació”. En aquest sentit, Rivas ha apuntat que el Comissionat de Comunicació, com a òrgan resultant del nou model de governança municipal, “ha d’aportar dinàmiques d’apoderament de la ciutadania per a que aquesta participi activament d'un treball col·laboratiu amb l’administració local per a dur a terme, també, les seves polítiques de comunicació”.