Comissionat de Comunicació

El Comissionat de Comunicació és un òrgan consultiu i propositiu, constituït amb l'objectiu de fomentar la participació i la interacció de la ciutadania amb la comunicació pública i els mitjans de comunicació municipals. Un espai que es fonamenta en la voluntat de cogovernar els afers del municipi i ha d'aportar dinàmiques d'empoderament a la ciutadania perquè aquesta pugui ser corresponsable de les polítiques públiques entorn la comunicació municipal, així com poder participar dels mitjans de comunicació municipals i de les campanyes que incideixen en la representativitat, identificació i comunicació de la vila d'Esparreguera.

Objectius del Comissionat de Comunicació

Els principals objectius del Comissionat de Comunicació són:

  • Garantir la participació de la ciutadania en el debat i control de la comunicació pública en l'àmbit municipal.
  • Vetllar per la pluralitat, independència i neutralitat política, social i cultural de la comunicació institucional i els mitjans de comunicació municipals, així com per una comunicació no discriminatòria.
  • Analitzar la situació mediàtica d'Esparreguera i plantejar noves propostes que fomentin la participació ciutadana en els mitjans de comunicació públics.

Organització i estructura

El model de governança del Comissionat de Comunicació està format per quatre dimensions:

1. Política: s'atribueix un paper actiu a tots els grups polítics municipals i l'espai de participació serà la Comissió informativa de Presidència i Bon Govern. L'Ajuntament, en tant que impulsor polític d'aquest comissionat i de les iniciatives que aquest persegueix, tindrà un paper clau com a coordinador i impulsor. La presidència del Comissionat de Comunicació recaurà sobre el Regidor de Comunicació, que exercirà les funcions de vincle entre totes les àrees, garantint la cooperació necessària entre les mateixes.

2. Tècnica: formada pel personal tècnic de l'Ajuntament especialitzat en les matèries objecte o personal representant d'organitzacions especialitzades en l'àmbit de la comunicació. Tindrà com a missió l'estudi de la viabilitat tècnica, jurídica i econòmica de les propostes sorgides en el si de l'òrgan, així com el control qualitatiu de les propostes generades.

3. Social: integrada per les entitats socials que conformen el teixit associatiu d'Esparreguera. Per tant, en aquesta dimensió hi seran presents entitats, associacions o institucions representatives de l'organització social, ja sigui en el sector econòmic, esportiu, educatiu, cultural o veïnal. En seran membres tots els agents socials que lliurement ofereixin la seva cooperació, decidint en cada cas el període, l'àmbit concret i la intensitat de la seva participació.

4. Ciutadana: el conjunt de la ciutadania d'Esparreguera podrà consultar, valorar i opinar sobre el contingut del comissionat. Es disposaran de dues eines de participació principals: en format presencial, amb la convocatòria de fòrums oberts de participació, i en format digital, mitjançant al portal municipal Esparreguera Decideix. És en aquesta última eina de participació on es faran públiques les actuacions del comissionat i es podrà tenir accés a les actes de les reunions, el calendari de sessions, els estudis i/o documents que es desenvolupin.

Finalment, les conclusions i resultats que s’obtinguin dels treballs realitzats pel Comissionat de Comunicació es posaran a disposició dels òrgans competents de l’Ajuntament perquè materialitzin, si s’escau, les actuacions públiques que permetin la implementació de les propostes dissenyades.