Pla de Comunicació Municipal

El Pla de Comunicació Municipal va ser aprovat el gener de 2021 i defineix els principals eixos de treball i les accions concretes que cal dur a terme per a desplegar les polítiques de comunicació municipals durant els propers anys. Al mateix temps, el document estableix el model organitzatiu i de gestió que ha de permetre el desenvolupament de les activitats de comunicació i l’encaix del Servei de Comunicació en l’organització i les dinàmiques de l’Ajuntament d'Esparreguera.

El Pla de Comunicació s'estructura en quatre parts: una primera fase de diagnosi, una posterior de síntesi i definició estratègica, una fase de pla d’acció i una fase final de disseny organitzatiu i model de gestió. Fruit de l'anàlisi realitzat es van identificar 17 oportunitats estratègiques que varen agrupar-se en 5 eixos de treball: la vertebració organitzativa del Servei de Comunicació, la millora dels actuals canals de comunicació de l’Ajuntament, la creació i impuls de nous canals, la millora de la presència d’Esparreguera als mitjans de comunicació i la vertebració de la comunicació interna de l’Ajuntament.