Tanca
Seguretat Ciutadana 25 d’abril de 2022

Esparreguera ja disposa del Pla de Seguretat Local 2022-2026

El document marca la línia a seguir en matèria de seguretat pública durant els pròxims quatre anys amb la definició dels objectius a assolir en els àmbits de la seguretat ciutadana, la seguretat viària, la protecció civil, i el civisme i la convivència, i la planificació de les accions i els recursos necessaris. A més, també conté una àmplia diagnosi de l’estat de la seguretat al municipi en aquests àmbits

L’Ajuntament d’Esparreguera ja disposa del Pla de Seguretat Local d’Esparreguera 2022-2026, que va ser aprovat en la Junta Local de Seguretat el passat 31 de març i del qual es va donar compte expressa al ple la setmana passada, amb els vots favorables de tots els grups municipals, excepte la CUP que es va abstenir. Aquest document s’ha elaborat amb l’objectiu de constituir un instrument per a la diagnosi, l’anàlisi i la planificació d’accions i recursos per garantir la seguretat al municipi i aborda aspectes relacionats amb la seguretat ciutadana, la protecció civil, la seguretat viària i el civisme i la convivència. El pla defineix quatre grans objectius generals: avançar per assolir la tranquil·litat de la ciutadania davant els riscos de la seguretat ciutadana; promoure la pacificació del trànsit per obtenir unes vies urbanes segures al municipi; augmentar el civisme i millorar la convivència des d’un abordatge integral i transversal; i fomentar estructura i cultura d’autoprotecció en la ciutadania per afrontar els riscos naturals i antròpics. A més, detalla 21 objectius específics i 81 accions principals per aconseguir-los, unes accions que impliquen no només als cossos policials, sinó també a diversos serveis municipals, ja que parteix d’un concepte de seguretat ampli i transversal.

L’inspector en cap de la Policia Local d’Esparreguera, Josep Sànchez, ha afirmat que “el Pla de Seguretat Local és el full de ruta del que hauria de ser la seguretat pública a Esparreguera en els propers 4 anys i parteix d’un punt de vista molt transversal, entenen la seguretat com un aspecte que cal treballar des de totes les àrees municipals”. En aquest sentit, l’inspector en cap ha apuntat que “el pla s’ha fet amb recursos propis i, des de l’inici, s’ha buscat la corresponsabilitat dels altres serveis municipals, per això es va crear la Comissió de Seguiment i Avaluació, que compta amb representació de totes les àrees”. El document s’estructura en tres grans apartats. En primer lloc s’ha fet una diagnosi en la que s’ha tingut en compte tant la seguretat objectiva, és a dir, la que resulta de les dades policials, com la seguretat subjectiva, la que percep la ciutadania, que s’ha recollit a través d’una enquesta que es va fer entre els mesos de juny i juliol de 2021 i que van respondre un total de 443 persones.

En l’àmbit de la seguretat ciutadana, en els darrers quatre anys la mitjana de fets delictius a Esparreguera ha estat de 914 delictes coneguts per fet principal anuals, amb una taxa de resolució mitjana del 26%. Una xifra que s’ha mantingut de manera sostinguda per sota de la mitjana de fets delictius de Catalunya. Tot i això, la ciutadania té una percepció d’inseguretat més elevada del que es podria esperar segons les estadístiques oficials, una percepció que és superior entres les dones. En l’àmbit de la seguretat viària, de mitjana, s’han produït en aquest quadrienni 116 accidents de trànsit anuals en vies urbanes, en 33 dels quals hi ha hagut víctimes de major o menor gravetat. En vies interurbanes hi ha hagut una mitjana de 39 accidents de trànsit amb 60 ferits lleus i 2 greus de mitjana anual. Durant el quadrienni analitzat no hi ha hagut cap víctima mortal i tant el nombre d’accidents com de víctimes estan per sota de la mitjana de Catalunya. Segons es desprèn de l’enquesta, la ciutadania té una percepció de victimització de l’accidentalitat viària a Esparreguera molt per sobre de les estadístiques oficials.

En l’àmbit de civisme i convivència, segons es desprèn de l’enquesta, la ciutadania considera més problemàtic que la seguretat ciutadana el manteniment de la via publica, la neteja viària i les actituds incíviques i demana major severitat en la resposta davant l’incivisme. Finalment, en l’àmbit de la protecció civil, existeix un fort desconeixement de la població i una escassa formació sobre mesures d’autoprotecció en casos de catàstrofes o emergències. Josep Sànchez ha subratllat, com a conclusió de la diagnosi, que “en general existeix una demanda de servei que supera les capacitats operatives i una percepció d’inseguretat manifestada que no es correspon amb la situació objectivable de la seguretat al municipi”.

El segon gran apartat del document abraça la definició d’objectius i planificació d’accions. En l’àmbit de la seguretat ciutadana, l’objectiu general és avançar per assolir la tranquil·litat de la ciutadania davant els riscos de la seguretat ciutadana i defineix també vuit objectius específics, entre els quals, disminuir el nombre de delictes i la sensació d’inseguretat, aprofundir en la coordinació operativa dels diferents operadors del Sistema de Seguretat Pública, reforçar el model de proximitat i la participació activa de la ciutadania en matèria de seguretat i incrementar la seguretat percebuda a través de l'urbanisme i la prevenció situacional. En l’àmbit de la seguretat viària, l’objectiu general és promoure la pacificació del trànsit per obtenir unes vies urbanes segures al municipi i es detallen, a més, tres objectius específics, entre els quals reduir l‘accidentalitat i la victimització en vies urbanes.

En l’àmbit del civisme i la convivència, l’objectiu general és augmentar el civisme i millorar la convivència des d’un abordatge integral i transversal i es defineixen quatre objectius específics, entre els quals, prevenir i sancionar els comportaments i actituds incíviques i impulsar l’abordatge transversal en el tractament municipal de les problemàtiques de seguretat, civisme i convivència. Finalment, en l’àmbit de protecció civil i emergències, l’objectiu general és fomentar estructura i cultura d’autoprotecció en la ciutadania per afrontar els riscos naturals i antròpics, i s’inclouen sis objectius específics, entre els quals, dotar al municipi dels recursos necessaris per fer front a les emergències, implementar un Pla específic de de prevenció d’incendis i evacuació davant de situacions de risc d’incendis forestals a les urbanitzacions. Finalment es detalla el seguiment i avaluació del pla, que serà competència de la Comissió de Seguiment i Avaluació, que impulsarà i aprovarà un informe bianual que serà presentat al Ple Municipal per que en tingui coneixement.