Tanca
Educació 14 de maig de 2020

L’Ajuntament modificarà la tarifació social de les escoles bressol per millorar l’equitat

La modificació es votarà en el ple del mes de maig

L’Ajuntament d’Esparreguera vol modificar la metodologia i l’aplicació del sistema de tarifació social de les escoles bressol municipals per a millorar-ne l’equitat i la igualtat d’oportunitats de les famílies. El consistori proposa realitzar alguns canvis en l’ordenança fiscal núm. 23 que regula el preu públic per a la prestació del servei d’escola bressol, unes modificacions que es portaran a debat i aprovació al pròxim ple municipal, que se celebrarà el 20 de maig, per a que puguin entrar en vigor el proper curs escolar 2020-2021. Aquestes modificacions inclouen una distribució més equitativa en el nombre de trams, que passaran de 8 a 12, canvis en el sistema de tarifació de les quotes de menjador, la possibilitat de revisar el tram assignat dins el curs escolar per canvis econòmics o de composició familiar i una disminució de l’aportació de les famílies i, en conseqüència, un augment del finançament municipal de les escoles bressol.

La implementació del sistema de tarifació social de les escoles bressol municipals d’Esparreguera va entrar en vigor aquest curs escolar 2019-2020 amb la finalitat de millorar la igualtat d’oportunitats i fomentar l’accés a espais educatius i socialitzadors de qualitat als menors de 0 a 3 anys. Després d’analitzar com ha funcionat en aquest primer curs i escoltar les demandes de les associacions de mares i pares d’alumnes i de la ciutadania, la Regidoria d’Educació proposa modificar l’ordenança fiscal amb la finalitat de continuar millorant la metodologia i l’aplicació dels sistema de tarifació social de cara al curs que ve. Els canvis proposats afecten al nombre de trams contemplats, que passaran dels 8 actuals a 12 per a fer la tarifació social més equitativa, ja que ara hi haurà distàncies proporcionals de 0,25 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) entre els trams i percentatges equilibrats relatius a l’import de les quotes.

Amb aquest nou sistema també s’incrementa el nombre de vegades màximes de l’IRSC, passant d’un model amb un llindar major de 1,6 vegades a una nova proposta d’igual o major a 3 vegades aquest indicador, això suposa que l’anterior tram número 8 ara es desglossarà en 6 trams per ajustar-se més a les diferents variables socioeconòmiques de les famílies. El regidor d’Educació de l’Ajuntament d’Esparreguera, Juan Jurado, ha afirmat que “aquesta ampliació permet ajustar les tarifes a les realitats socioeconòmiques del municipi i s’aconsegueix així que hi hagi també més igualtat en la distribució d’assignacions de trams de les famílies”. El 2018 es pagaven quotes fixes que eren de 169,01 euros/mes en concepte d’ensenyament, amb l’aplicació de la tarifació social les quotes d’ensenyament van passar a tenir 8 trams que abracen una forquilla que va des dels 33,80 euros/mes als 202, 81 euros/mes. Amb les modificacions proposades les quotes mensuals aniran des dels 31,67 euros del tram 1 als 205,88 euros del tram 12.

També varia el càlcul de la unitat familiar que ara es passarà a calcular amb l’aplicació de l’escala d’Oxford-OCDE ajustada, que assignarà un valor d’1 al primer membre, sumarà 0,5 pel segon membre i 0,3 per cada membre addicional, en comptes de sumar el valor d’1 per cada membre com es feia anteriorment. Així mateix, el fet de tenir germans matriculats al mateix centre educatiu suposarà la reducció d‘un tram -excepte el tram 1 que es manté- en lloc de relacionar-se amb percentatges de bonificació com es feia anteriorment. Es proposa també una modificació en la tarifació del servei de menjador. Abans només estava tarifat el servei de menjador escolar fix, ara es proposa incloure en la tarifació social totes les quotes, tant de fixes com d’esporàdics, aplicant el criteri de dies d’ús del menjador. Així les quotes seran d’entre 1,37 euros/dia en el tram 1 fins a 8,93 euros/dia en el tram 12. A més, s’amplia la tarifació al servei complementari d’alimentació per a nadons, amb quotes d’entre 1,12 euros/dia en el tram 1 fins a 7,29 euros/dia en el tram 12.

El regidor d’Educació ha destacat que “amb les modificacions que proposem l’ordenança preveu que es podran revisar els trams si canvia la situació econòmica de les famílies, de manera que si algun dels progenitors es queda a l’atur o la crisi de la Covid-19 té efectes econòmics en la família, es podrà revisar el tram”. Així es tenen en consideració situacions sobrevingudes que fins ara no quedaven regulades a l’ordenança fiscal, a fi de revisar l’assignació de tram durant el curs escolar, com per exemple canvis econòmics substancials per la reducció o increment mínim del 20% dels ingressos totals de la unitat familiar; canvis de la composició familiar per causa del naixement, separació, noves tuteles i/o defunció; i canvi de decisió per aquelles unitats familiars que havent indicat a la sol·licitud de matrícula assumir el tram més alt i no acreditar la situació econòmica, desitgen iniciar un nou procediment d’assignació de tram de tarifació social.

Aquesta revisió també altera l’estructura de finançament de les escoles bressol municipals incrementant l’aportació del consistori i disminuint la dels preus públics que paguen les famílies. Així, si els costos del curs 2018-2019, sense la implantació del sistema de tarifació social, van ser assumits en un 50,79% per l’Ajuntament d’Esparreguera, en un 36,25% per les famílies i en un 12,96% per la Diputació de Barcelona, amb la proposta de modificació de l’ordenança l’aportació de l’Ajuntament augmentarà fins al 61,69%, les de les altres administracions públiques baixarà lleugerament fins al 11,55% i la de les famílies es reduirà en gairebé 10 punts percentuals, situant-se en el 26,76%.