Tanca
Urbanisme 23 de març de 2022

El POMU suprimirà barreres arquitectòniques per fer accessibles 200 passos de vianants

El Pla d’Obres de Millora Urbana (POMU) d’Esparreguera s’ha projectat en tres fases als barris de Can Comelles, Barri Font i El Castell i contempla diferents actuacions de millora d’asfaltat, senyalització viària i supressió de barreres arquitectòniques de passos de vianants i parades de transport públic municipal

El Pla d’Obres de Millora Urbana (POMU) d’Esparreguera, que es va aprovar per unanimitat al ple del mes de març, eliminarà barreres arquitectòniques de Can Comelles i el Barri Font, on es preveu fer actuacions en més de 200 passos de vianants i en parades de transport públic municipal per a fer-les accessibles per a persones amb diversitat funcional. El pla també inclou treballs de millora de l’asfaltat en els carrers de Pau Font, Camí Ral i Roure, així com els carrers Paraires i Passeig del Castell. El pressupost total del pla és d’1,6 milions d’euros, que es finançaran amb romanents de tresoreria, i el projecte contempla executar els treballs en tres fases segons el barri a actuar: Can Comelles, on les obres tindrien una durada estimada de 4 mesos i un pressupost de 547.087 euros; Barri Font, on la durada prevista també seria de 4 mesos i el pressupost de 599.837 euros; i El Castell, on les obres tindrien 2 mesos de durada i un pressupost de 500.016 euros.

La primera fase començarà al barri de Can Comelles, on es contempla l’arranjament de tot els passos de vianants, 90 en total, amb l’objectiu de fer-los accessibles, és a dir, que es rebaixaran voreres per deixar-les a nivell de la calçada i es col·locarà el paviment corresponent segons la normativa d’accessibilitat, panot de punts en la franja de calçada per avisar del perill del pas de cotxes i ratllat per direccionar a les persones invidents. També es faran treballs de fresat, asfaltat i pintat d’aquests passos de vianants i s’arranjaran i substituiran les parades d’autobús urbà per a fer-les accessibles. Així mateix, es pavimentarà el vial del carrer del Camí de Can Comelles que connecta amb la Residencia Municipal Can Comelles amb panot de nou pastilles amb una franja de paviment drenant tipus jardí a l’espai comprés entre els escocells.

La segona fase afectarà al Barri Font i engloba l’arranjament de tots els passos de vianants, 113 en total, amb l’objectiu de fer-los accessibles d’acord el codi d’accessibilitat així com el fresat, asfaltat i pintat d’aquests passos. D’altra banda, també es millorarà el paviment asfàltic de tota la longitud dels carrers de Pau Font, Camí Ral i Roure. Finalment, la tercera fase d’aquest projecte es desenvoluparà al barri del Castell, on es millorarà el paviment asfàltic dels carrers Paraires i Passeig del Castell en tota la seva longitud. El POMU és un instrument necessari per a poder executar les obres de millora, reparació i nova urbanització de diversos vials del municipi prenent com a referència el Pla d’Asfaltat i del Pla d’Accessibilitat d’Esparreguera. En aquest primer projecte s’inclouen les actuacions a realitzar en tres barris, però l’objectiu és redactar-ne més per a disposar d’un pla d’obres integral que abasti tot el municipi i que prioritzi totes les actuacions a efectuar.