Tanca
Urbanisme Via pública 26 d’abril de 2022

L’Ajuntament aprova la segona fase del Pla d’Obres de Millora Urbana

En aquesta segona fase el POMU se centrarà ens els barris de Mas d’en Gall, Can Rial i les avingudes de Francesc Macià i Francesc Marimon, on es realitzaran actuacions de renovació i millora del paviment asfàltic i la senyalització. Les obres tenen un pressupost d’execució d’1,6 milions d’euros i es finançaran amb una partida provinent de romanents de tresoreria

El Ple municipal va aprovar la setmana passada, per unanimitat, el projecte del Pla d’Obres de Millora Urbana (POMU) en la seva segona fase, centrada en els barris de Mas d’en Gall, Can Rial i l’antiga Carretera N-II. Els treballs s’executaran en tres lots independents segons el barri a actuar i contemplen diferents actuacions orientades a efectuar una renovació i millora del paviment asfàltic i la senyalització viària. El cost previst d’aquesta actuació és de 930.886 euros per a les avingudes Francesc Macià i Francesc Marimon; 369.076 euros per a Can Rial i 312.279 euros per a Mas d’en Gall, amb un cost total d’1.612.240 euros, iva inclòs. Les obres es finançaran amb una modificació de crèdit provinent de romanents de tresoreria que també va ser aprovada durant la mateixa sessió plenària. La durada màxima prevista de les obres és de 3 mesos per la carretera i de 4 mesos per als altres dos barris i el consistori treballa per a poder executar-les al llarg del darrer trimestre de 2022. En el Ple municipal del mes de març, ja es va aprovar la primera fase del POMU, que incideix en els barris de Can Comelles, Barri Font i el Castell.

L’actuació prevista a l’antiga carretera N-II, que comprèn les avingudes de Francesc Macià i Francesc Marimon, contemplen la reparació dels defectes estructurals puntuals i ajusts de les cotes de les tapes de clavegueram i serveis; el fresat dels laterals de la calçada en tota la seva longitud; la pavimentació de tot el vial, des de la rotonda sud fins a la rotonda nord de Can Comelles; la demolició dels passos elevats de llambordes per substituir-los per passos elevats executats amb mescla bituminosa; el repintat de tota l’avinguda, des de la rotonda sud fins la rotonda nord, i el repintat de la senyalització horitzontal des de la rotonda de Can Comelles fins la connexió amb la A-2. Per tal que l’afectació al trànsit sigui la mínima possible, el projecte planteja realitzar aquests treballs en 4 fases, que s’executarien en diferents caps de setmana. La fase 1 contempla el tram entre la rotonda sud i el carrer de Pau Font; la fase 2,  el tram entre Pau Font i carretera de Piera; la fase 3, el tram entre carretera de Piera i carrer Balmes; i la fase 4, el tram entre el carrer Balmes i la rotonda de les girafes. Per facilitar la mobilitat, mentre durin els treballs, en les rotondes de carretera de Piera i el carrer Balmes s’habilitarà un carril de sortida en direcció a les sortides del municipi.

En referència a les actuacions previstes a Can Rial, es contempla la reparació dels defectes estructurals puntuals i ajust de les cotes de les tapes de clavegueram i serveis; la millora del paviment asfàltic dels carrers Ramon Muntaner, Isaac Albèniz, Doctor Pedro Pons, Anselm Clavé i Doctor Trueta; i l’arranjament de la cruïlla del carrer de Josep Maria Sert amb Antoni Tàpies, on es rehabilitarà estructuralment la zona afectada per les arrels i es pavimentarà la cruïlla sencera. I al barri de Mas d’en Gall, el projecte preveu la reparació dels defectes estructurals puntuals i ajust de les cotes de les tapes de clavegueram i serveis; la millora del paviment asfàltic dels carrers Dàlia, Carolina, Gardènia, Camèlia i Camí de Can Fosalba; i l’arranjament de la zona de vorera del carrer Camí de Can Fosalba amb paviment asfàltic i el pintat de l’àmbit reservat per la vorera. Les actuacions als barris de Mas d’en Gall i Can Rial es podran executar en dies laborables, perquè l’afectació a la mobilitat serà menor, ja que existeixen vies alternatives dins del barri.

La primera fase del POMU, que es va aprovar per unanimitat al ple del mes de març, s’ha projectat en tres fases als barris de Can Comelles, Barri Font i El Castell i contempla diferents actuacions de millora d’asfaltat, senyalització viària i supressió de barreres arquitectòniques de passos de vianants i parades de transport públic municipal. El pressupost total d’aquesta fase és d’1,6 milions d’euros, que es finançaran amb romanents de tresoreria. Actualment les dues fases es troben en exposició pública i, un cop finalitzi aquesta termini, caldrà tramitar-ne la licitació i, posteriorment, adjudicar les obres a les empreses adjudicatàries de cadascun dels lots.