Tanca
Medi Ambient 2 de febrer de 2024

Esparreguera entra en la fase d’emergència del Pla Especial de Sequera

El canvi de fase, decretat per la Generalitat de Catalunya, afecta als municipis del sistema Ter-Llobregat i implica una reducció de la dotació màxima d’aigua a 200 litres per habitant i dia, una reducció del 80% en l’agricultura, del 50% en la ramaderia i del 25% en els usos industrials i recreatius

Esparreguera ha entrat en la fase d’emergència del Pla Especial de Sequera del sistema Ter Llobregat, que inclou 202 municipis de les conques internes, amb sis milions d'habitants, un cop les reserves d’aigua s’han situat per sota del 16%, tal com estableix el pla. Les mesures, decretades per l’Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que ja han estat publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), impliquen una reducció de l’ús de l’aigua en determinats usos. Així, el Pla Especial de Sequera fixa en l'escenari d'emergència una limitació de 200 litres per habitant i dia de mitjana per municipi, mentre que en l’anterior fase de preemergència, en la qual ens trobàvem des de finals de novembre, la limitació era de 210 litres per habitant i dia. Aquesta xifra inclou el consum domèstic, les activitats econòmiques, centres sanitaris i usos municipals i les pèrdues en les xarxes de distribució, entre d’altres. A més, s’activen altres mesures com la supressió del reg agrícola en un 80%, la reducció de l’ús de l’aigua per a usos ramaders en un 50% i la reducció del 25% dels consums d’aigua dels usuaris industrials i en els usos recreatius. Amb l’objectiu de controlar els consum d’aigua al municipi, l’Ajuntament ha aprovat aquesta setmana l’ordenança reguladora de les mesures aplicables a l’abastament i els usos de l’aigua en situació de sequera i, a principis de mes, va requerir a l’empresa Aigües Vidal l’aplicació de diferents mesures per a l’estalvi del consum d’aigua.

La fase d’emergència consta de tres nivells i, actualment, Esparreguera es troba en el primer, que es declara amb unes reserves de 100 hm3 (16,3%). A part de la limitació del consum d’aigua per habitant, també s’activen altres mesures per optimitzar l’ús de l’aigua. Així, el reg públic de supervivència d'arbrat i jardins botànics només es podrà dur a terme si es fa amb aigües regenerades procedents de depuradora o amb aigües freàtiques, sempre que no redueixi la disponibilitat d'aigua per a l'abastament domiciliari. Pel que fa al reg de camps esportius de gespa natural, o d’altres superfícies que requereixen reg, per a la pràctica de l'esport federat, es podrà dur a terme quan es compleixin certes condicions, com emprar aigua regenerada o aigües freàtiques, sempre que no suposi una reducció de la disponibilitat d'aigua per a l'abastament domiciliari i que, mitjançant l'aplicació de mesures d'estalvi addicionals en la mateixa instal·lació esportiva, s’aconsegueixin estalvis d'aigua equivalents al volum d'aigua emprat en el reg.

En referència a les fonts ornamentals, llacs artificials, i altres elements d'ús estètic d'aigua, en quedarà prohibit l'ompliment total o parcial, amb l’excepció d'aquelles basses que serveixen de refugi de fauna en perill d'extinció i de fauna destinada a la recuperació de les espècies autòctones en les masses d'aigua, que es poden omplir amb la mínima quantitat d’aigua indispensable procedent de la regeneració o del freàtic. Això es podrà fer sempre que, en aquest darrer cas, es comprovi mitjançant una avaluació hidrogeològica que no suposa una reducció de la disponibilitat d'aigua per a l'abastament domiciliari. D’altra banda, queda prohibit omplir les piscines d’aigua dolça. Només es permetrà reomplir parcialment les piscines cobertes inscrites en el cens d'equipaments esportius de la Generalitat de Catalunya, i de les descobertes d’ús durant tot l’any per a la pràctica esportiva federada que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per garantir-ne la qualitat sanitària. També es permetrà omplir i reomplir les piscines d'ús terapèutic ubicades en hospitals, residències i centres d'educació especial, i centres de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, així com en les destinades al bany de persones que disposen d'una avaluació del grau de discapacitat en la qual consta que pateixen alteracions de la conducta. Pel que fa a les piscines amb aigua de mar, es permet el seu ompliment total o parcial sempre que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament ni sanejament.

Paral·lelament, es prohibeix la neteja de qualsevol classe de vehicle, excepte si es realitza en establiments comercials de neteja de vehicles que comptin amb sistemes de recirculació de l'aigua. També queda prohibida la realització d’actes lúdics, públics o privats, que comportin la utilització d'aigua susceptible de ser apta per al consum humà, com ara les pistes de gel temporals o d’ús lúdic, les festes de l’escuma, els jocs d'aigua o similars. Així mateix, també se suprimeix el reg agrícola en un 80% (es podrà autoritzar només el reg de supervivència de conreus llenyosos i arbrat, sempre amb aigua regenerada o del freàtic), es redueix l’ús de l’aigua per a usos ramaders en un 50% i en un 25% els consums d’aigua dels usuaris industrials i recreatius. En tots aquests casos, les dotacions es poden complementar amb aigües regenerades procedents d’una estació depuradora d’aigües residuals, a càrrec de la persona usuària, sempre que existeixi disponibilitat de cabals.

El Ple de l’Ajuntament d’Esparreguera va aprovar per unanimitat, en el Ple del mes de gener, l’ordenança reguladora de les mesures aplicables a l’abastament i els usos de l’aigua en situació de sequera, que recull les mesures extraordinàries aplicables així com les infraccions per als usos inadequats de l’aigua en períodes de sequera, que seran sancionades amb multes que van dels 750 als 3.000 euros. Paral·lelament, el consistori ja va requerir a principis de mes a l’empresa Aigües d’Esparreguera Vidal, concessionària del servei d’abastament d’aigua potable al municipi, l’aplicació de diferents mesures per a l’estalvi del consum d’aigua al municipi. El document reclama la reducció de la pressió del subministrament d’aigua en aquelles zones de la vila on això no comporti un tall de subministrament per manca de pressió al veïnat i a subministrar al consistori un llistat amb les dades de grans consumidors i d’habitatges que superin el llindar de consum establert.