Tanca
Esports 26 d’agost de 2022

Les instal·lacions esportives de Can Pasqual obriran temporada amb importants novetats en els seus abonaments

La piscina i el gimnàs de Can Pasqual començaran la nova temporada l'1 de setembre, el mateix dia que entrarà en vigor la nova ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis a les instal·lacions esportives municipals. La nova tarifació preveu simplificacions en les modalitats d’abonament i pagament, així com canvis en el model de bonificació

Els equipaments esportius de Can Pasqual obriran portes el pròxim 1 de setembre amb importants novetats en els seus abonaments i tarifacions. Serà coincidint amb l'entrada en vigor de la nova l'ordenança fiscal número 26, que regula els preus del serveis prestats a les instal·lacions esportives municipals, i que va ser aprovada pel Ple de l'Ajuntament el passat mes de juny. La nova tarifació preveu simplificacions en les modalitats d’abonament i pagament; incorpora canvis en el model de bonificació amb beneficis fiscals en funció de l'etapa del cicle de vida; fixa una única facturació, que serà mensual, i elimina les quotes trimestrals i semestrals; i simplifica els formats d'abonament en tres franges (matí, tot el dia i cap de setmana). També se suprimeix la matrícula en aquells serveis que tenen un principi i un final definits i es dona una millor cobertura dels abonaments, ja que amb l'abonament de la piscina coberta queda inclòs l'ús de la piscina municipal d'estiu. Durant aquest mes d'agost els serveis de manteniment de la brigada també han condicionat els equipaments i s'ha millorat la climatització.

La nova ordenança preveu la introducció de beneficis fiscals atenent a criteris diferenciats en funció de l'etapa del cicle de vida de l'usuari que incideixen directament sobre la seva capacitat econòmica. En aquest sentit, es distingeixen els següents cicles: infància (de 1 a 11anys), adolescència i joventut (de 12 a 29 anys), adultesa (de 30 a 64 anys) i gent gran i pensionistes (majors de 65 anys). Cada franja d'edat té una quota general i també reduïda segons la particularitat de cada col·lectiu. Aquesta quota reduïda afecta als col·lectius de famílies nombroses, famílies monoparentals, persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% i pensionistes. Queden exclosos pensionistes per jubilació i beneficiaris no titulars de la prestació.

Un altre dels canvis introduits amb la nova ordenança i que començarà a aplicar-se a partir d'aquest mes de setembre és l'eliminació de la gratuïtat. La regidora d'Esports, Glòria Gonzàlez, ha explicat que "la llei ja no permet la gratuïtat del servei" i, per tant, "s'ha regularitzat la situació oferint unes taxes diferenciades segons les necessitats econòmiques dels diferents col·lectius". En aquest sentit, les persones jubilades que entraven gratuïtament els caps de setmana ara hauran de pagar un preu simbòlic, ja que compten amb una bonificació del 75%. D'altra banda, les formes de pagament s'han simplificat i només hi haurà la modalitat de quota mensual, que s'efectuarà en 12 mensualitats en el cas dels abonaments de Can Pasqual. Els cursos de natació realitzats durant el curs escolar (menors, adults, embarassades, matronatació i necessitats educatives especials), les classes de ioga per a majors de 55 anys, les sessions d'Aquaeròbic i el Basquet recreatiu es pagaran a mes vençut de setembre a juny, en 10 mensualitats.

Amb la nova ordenança també han variat les franges d'accés a les instal·lacions dels abonaments i passaran a ser tres: de jornada sencera, amb l'horari habitual d'obertura de dilluns a diumenge; de franja matí, que inclou sortida de la instal·lació de dilluns a divendres abans de les 15h i caps de setmana en l'horari d'obertura habitual; de caps de setmana, que dona accés a partir de les 15h els divendres i inclou l'entrada els dissabtes i diumenges en l'horari habitual. També s'estableix una única quota per a l'accés a la piscina coberta i la piscina d'estiu, amb l'objectiu d'oferir a l'usuari la pràctica continuada esportiva. A més, se suprimeix la matrícula en aquells serveis que tenen un principi i un final definits, com els cursos de natació.

L'ordenança fiscal número 26 reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal i instal·lacions esportives va ser aprovada pel Ple del 22 de juny de 2022 i va esdevenir definitiu el 17 d'agost de 2022, a l'espera que el pròxim 1 de setembre es publiqui l'anunci definitiu al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Durant aquestes setmanes l'Ajuntament d'Esparreguera ha anat informant d'aquests canvis a totes les persones usuàries amb bonificació i ha anat atenent tots els dubtes i aclariments que han sorgit. Glòria Gonzàlez, ha explicat que les comunicacions ha estat per mitjà de correu electrònic i també per correu ordinari, per tal de fer efectiva "la informació de la variació en les quotes i oferir l'opció a la seva continuïtat". D'altra banda, la regidora d'Esports també ha informat que durant aquest mes d’agost s'han fet diferents treballs de manteniment a les instal·lacions, així com de neteja de les piscines. Una de les millores importants és la reparació de la climatització que afectarà tant a la sala de màquines, com a la de les sessions dirigides.