Tanca
Treball i Formació 13 de març de 2023

L’Ajuntament contractarà una vintena de nous professionals a través dels Plans Locals d’Ocupació

Tots els perfils seran d’operaris d’oficis, per a fer tasques de manteniment i neteja viària, les contractacions seran a jornada completa i tindran caràcter temporal fins al desembre. Les sol·licituds per a participar en el procés selectiu es poden presentar fins al 20 de març a través de la plataforma de selecció de personal de l’Ajuntament

L’Ajuntament d’Esparreguera ha obert una borsa de treball d’operaris d’oficis en el marc de la cinquena edició dels Plans Locals d’Ocupació. Amb aquesta nova convocatòria es preveu contractar amb fons propis una vintena de nous treballadors i treballadores municipals per a realitzar, principalment, treballs de manteniment, reparació i neteja d’instal·lacions i dependències municipals, de la via pública i de zones enjardinades. Per a poder formar part de les borses cal estar inscrit com a demandant d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), posseir les capacitats funcionals per al desenvolupament de les tasques de l’especialitat i no haver estat contractats per l’Ajuntament d’Esparreguera en un període de 24 mesos. El període de presentació d’instàncies es va obrir dissabte i finalitzarà el dia 20 de març, i les sol·licituds s’hauran de presentar, preferentment, per via telemàtica a través de la plataforma de selecció de personal de l’Ajuntament.

Aquesta cinquena edició dels Plans Locals d’Ocupació té una dotació de 215.000 euros amb càrrec al pressupost municipal del 2023. Totes les contractacions són a jornada completa i estan previstes per un període inicial de 6 mesos, de juliol a desembre de 2023. Per a participar en el procés selectiu, les persones aspirants han de tenir, com a requisits generals, la nacionalitat espanyola o la dels altres membres de la Unió Europea; posseir les capacitats funcionals per al desenvolupament de les tasques; haver complert 16 anys; estar inscrites com a persones demandants d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya i no cotitzar en cap règim de la Seguretat Social (DONO); no estar inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques per sentència ferma; no disposar d’informe desfavorable emès per cap responsable dels serveis d’adscripció; i no haver estat contractades per l’Ajuntament d’Esparreguera en un període de dos anys, un termini superior a 18 mesos mitjançant dos o mes contractes per circumstàncies de la producció.

El procediment de selecció es realitzarà en dues fases, l’entrevista i el concurs de mèrits i capacitats. A més, s’aplicaran criteris socials generals amb puntuació per la manca de percepció d’ingressos de la persona candidata, estar empadronat al municipi d’Esparreguera, estar inscrit al Servei Local d’Ocupació del municipi de residència amb un itinerari actiu de recerca de feina, estar participant activament en algun projecte/programa o altres serveis de la corporació amb un itinerari de millora competencial i ocupacional i no haver participat en anteriors plans d’ocupació de l’Ajuntament d’Esparreguera. Es prioritzarà la presentació d’instàncies per via telemàtica a través de la plataforma de selecció de personal de l’Ajuntament, on també es pot trobar la convocatòria i tota la documentació necessària per a participar en el procés. Aquelles persones a les quals no els sigui possible presentar la sol·licitud telemàticament, podran fer-ho presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, sol·licitant cita prèvia. A més, també es poden adreçar al Servei Local d’Ocupació, ubicat a l’edifici de Cal Trempat, per a demanar informació sobre els processos.