Tanca
Treball i Formació 31 de març de 2023

L’Ajuntament obre una borsa de treball dels Plans Locals d’Ocupació de la Diputació

Les categories que s’inclouen són les de personal de neteja d’edificis públics municipals, conserges i auxiliars de gestió. Per formar part de la borsa cal ser major de 16 anys i està a l’atur. Les sol·licituds es poden presentar fins a l’11 d’abril, preferentment a través de la seu electrònica municipal, però també presencialment amb cita prèvia a l’OAC

L’Ajuntament d’Esparreguera ha obert una borsa de treball de personal de neteja d’edificis públics municipals, conserges i auxiliars de gestió per a realitzar contractacions a través dels Plans Locals d’Ocupació subvencionats per la Diputació de Barcelona i cobrir diferents lloc de treball inclosos en aquestes categories. La subvenció que ha rebut el consistori per portar a terme aquest programa és de 89.890 euros i el número de persones a contractar serà variable però en principi s’ha previst aproximadament 3 places de personal de neteja d’edificis municipals, 2 conserges i 2 auxiliars de gestió. Tots els contractes seran a jornada completa i temporals, per un període de sis mesos, de juliol a desembre del 2023. El termini per a presentar les sol·licituds finalitza l’11 d’abril. Les instàncies per a formar part del procés es poden presentar telemàticament a través de la seu electrònica municipal o bé presencialment demanant cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

Poden presentar-se a aquesta convocatòria totes aquelles persones majors de 16 anys, que estiguin inscrites com a demandants d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i no cotitzin en cap règim de la Seguretat Social i tinguin la nacionalitat espanyola o la dels altres membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la lliure circulació de treballadors. Així mateix, les persones sol·licitants no poden haver estat contractades per l’Ajuntament d’Esparreguera en un període de 24 mesos, un termini superior a 18 mesos, mitjançant dos o mes contractes.

Els requisits específics segons el lloc de treball a proveir són, en el cas de l’especialitat de netejadors i netejadores d’edificis públics municipals i de conserges, no es requereix titulació mínima, però sí tenir comprensió oral de la llengua catalana i estar en possessió del certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals o autoritzar i consentir al servei de recursos humans a la consulta del mateix.  Pel que fa a la categoria d’auxiliar de gestió, es requereix la titulació de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent, estar en possessió del Certificat de nivell elemental de català (C1) o la superació de la prova pertinent i estar en possessió del certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

El procediment de selecció de personal es realitzarà en dues fases l’entrevista i el concurs de mèrits i capacitats. Les persones que vulguin participar en el procés han de presentar la seva candidatura acompanyada de l’acreditació dels requisits indispensables i del mèrits al·legats. Les bases del procés es poden consultar a través de la plataforma de processos selectius de l'Ajuntament d'Esparreguera, des d’on també s’ha de tramitar la sol·licitud per a participar en les diferents convocatòries. El tràmit però, també es pot fer de manera presencial demanant cita prèvia a l’OAC.