Tanca
Treball i Formació 1 de març de 2023

L’Ajuntament d’Esparreguera obre borses de treball de personal de 10 especialitats diferents

Fins al 20 de març està oberta la convocatòria del procés selectiu per a la constitució de borses de treball de diferents perfils professionals: arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer tècnic, tècnic mig de comunicació, de serveis generals, de serveis a les persones en diferents àmbits, integrador social i auxiliar de monitor del TOCC

L’Ajuntament d’Esparreguera ha obert un procés selectiu per a la constitució i/o ampliació, mitjançant concurs-oposició, de borses de treball de 10 especialitats diferents per a cobrir possibles suplències del personal de la plantilla municipal. Els perfils que es convoquen són, majoritàriament, de les àrees de Drets Socials i Ciutadania i de Territori i Sostenibilitat. Concretament s’obren les borses de personal d’arquitecte, del subgrup A1; arquitecte tècnic, enginyer tècnic, tècnic mig de comunicació, tècnic mig de serveis generals, tècnic mig de serveis a les persones en els àmbits d’educació, de promoció econòmica i de feminismes, dins del subgrup A2; integrador social per a la prestació de serveis al Taller Ocupacional Can Comelles (TOCC) i al Centre Obert La Fulla, del subgrup C1; i auxiliar de monitor del TOCC, del subgrup C2. Els requisits generals per a totes les especialitats inclouen aportar la titulació requerida, estar en possessió del Certificat de nivell de suficiència de català (C1) o superar la prova pertinent i abonar la taxa de drets d’examen. Les candidatures es poden presentar, fins al dilluns 20 de març, per via telemàtica mitjançant la plataforma de processos selectius de l’Ajuntament d’Esparreguera.

Els requisits específics segons el lloc de treball a proveir són, per als i les arquitectes es demana el grau en arquitectura i per als arquitectes tècnics, el grau en arquitectura tècnica i edificació. En referència als enginyers tècnics, es requereix el títol universitari d’enginyeria tècnica industrial o enginyeria tècnica d’obres públiques o el grau en l’àmbit d’enginyeria industrial o d’obres públiques. El tècnic mig de comunicació ha d’estar en possessió d’un títol universitari de grau o titulació equivalent, preferentment en l’àmbit del periodisme, publicitat i relacions públiques o la comunicació audiovisual. En referència al personal tècnic mig de serveis generals i els tres perfils de tècnics mig de serveis a les persones ens els àmbits d’educació, de promoció econòmica i de feminismes, se’ls requereix el títol universitari de grau o diplomatura universitària equivalent, preferentment en l’àmbit de les ciències socials i jurídiques. Els integradors socials, de l’especialitat del sector de persones amb discapacitat intel·lectual i atenció a la infància i l’adolescència, se’ls demana tenir un cicle formatiu de grau superior en integració social o equivalent; i al personal auxiliar de monitor del TOCC tenir el graduat escolar, el graduat en ESO, formació professional de 1er grau o un cicle formatiu de grau mitjà. En els dos casos, a més, es requereix estar en possessió del certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

El procés es desenvoluparà per la modalitat de concurs-oposició i constarà d’una prova teòrica-pràctica, una prova de coneixements de català i de castellà per a aquelles persones que no hagin acreditat el nivell requerit, la valoració de mèrits i una entrevista potestativa. Les persones que vulguin participar en el procés han de presentar la seva candidatura acompanyada de l’acreditació dels requisits indispensables i del mèrits al·legats. Les bases del procés es poden consultar a través de la plataforma de processos selectius de l'Ajuntament d'Esparreguera, des d’on també s’ha de tramitar la sol·licitud per a participar en les diferents convocatòries.