Tanca
Polítiques d'Igualtat 14 de novembre de 2022

El Ple votarà dimecres el Pla d’Igualtat de Gènere d’Esparreguera 2022-2026

El document parteix de les necessitats detectades a través de la diagnosi de gènere i defineix 50 accions estructurades en sis eixos d’actuació per abordar la igualtat de gènere des de múltiples punts de vista, des de la violència masclista fins a la participació de les dones, passant pel mercat de treball, l’educació, la qualitat de vida i la cultura

La redacció del Pla d’Igualtat de Gènere per a la Ciutadania d’Esparreguera 2022-2026 ja ha finalitzat. El document es va presentar la setmana passada en la comissió informativa de Drets Socials i Ciutadania i es portarà a debat i aprovació en la pròxima sessió del Ple municipal, que tindrà lloc aquest dimecres 16 de novembre. Es tracta d’una eina de treball transversal que incorpora diverses àrees del consistori amb l’objectiu d’introduir el principi d’igualtat en totes les actuacions municipals per tal de millorar la situació de les dones i aconseguir una societat més justa i igualitària. Amb aquest objectiu, el pla recull 50 accions que s’estructuren en sis eixos d’incidència: el compromís amb la igualtat de gènere, l’erradicació de la violència masclista, la promoció de drets i de la qualitat de vida de les dones, la coeducació i transmissió d’una cultura igualitària, la reformulació dels treballs i dels temps i el reconeixement del lideratge i la participació de les dones. La redacció del pla ha tingut un cost de 8.000 euros i ha anat a càrrec de la consultoria MiT que, per a detallar els objectius i accions del document, prèviament ha dut a terme una diagnosi de l’estat de les polítiques d’igualtat al municipi i ha organitzat també un procés participatiu amb grups de discussió i una enquesta ciutadana.

La regidora d’Igualtat i Diversitat de l’Ajuntament d’Esparreguera, Sara Gómez, ha explicat que “és un pla que portem treballant molt de temps, ja que es va iniciar el mes de desembre de l’any passat, que té en compte els aprenentatges dels darrers anys i les especificitats actuals del municipi, i que parteix d’una diagnosi en la qual s’ha comptat amb la participació d’entitats i de la ciutadania, així com de personal tècnic de les diferents àrees de l’Ajuntament i personal polític”. En el document de diagnosi es valorava positivament el compromís municipal amb la igualtat de gènere i les diverses accions que s’han dut a terme en els darrers anys, però se subratllava que calia incidir en la transversalitat, incrementant la perspectiva de gènere en àmbits com l’esport, la cultura i la visió de ciutat, reforçar la comunicació i ampliar les prestacions del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD). “A partir d’aquí s’ha elaborat un pla d’accions, que s’estructura en sis eixos prioritaris, i defineix propostes que tenen en compte les veus i opinions de la ciutadania, però que també són realistes perquè les puguem executar en el termini previst”, ha subratllat la regidora.

El Pla d’Igualtat de Gènere per a la Ciutadania d’Esparreguera 2022-2026 s’estructura en sis línies d’actuació. La primera línia és el compromís amb la igualtat de gènere que té per objectiu situar la igualtat efectiva entre dones i homes com a valor central de l’acció municipal i desenvolupar totes les polítiques municipals des de la perspectiva de gènere. Entre les 12 accions que engloba aquest eix hi figura incloure la perspectiva de gènere en la formació que es programi per al personal de l’Ajuntament i elaborar anualment un Pla d’accions de Comunicació amb l’objectiu de difondre tots els serveis i activitats que s’ofereixen des de la Regidoria de Feminismes i LGBTI i el SIAD. El segon eix són les accions contra les violències masclistes que vol impulsar la lluita contra aquestes violències a nivell institucional i social, fent especial ressò en la prevenció i en el SIAD. Aquest eix inclou 15 projectes, entre els quals reforçar el SIAD mitjançant l’ampliació de les hores mensuals d’atenció psicològica, impulsar la creació de grups terapèutics i/o de suport mutu dirigits a dones en situació de violència masclista i elaborar i aprovar un nou Protocol local d’abordatge de la violència masclista.

La tercera línia d’actuació fa referència als drets i qualitat de vida i té el propòsit d’impulsar la interseccionalitat i la perspectiva de gènere com a eixos prioritaris en l’organització d’actuacions municipals, des dels diversos àmbits de l’Ajuntament. Aquí s’hi engloben 8 accions, entre les quals hi ha formar al personal tècnic de Serveis Socials en matèria de drets jurídics, socials i laborals de les dones en situació de violència masclista i abordar la salut sexual i reproductiva mitjançant la realització de tallers i la difusió d’informació a la ciutadania, tenint en compte els col·lectius més vulnerables. El quart eix és el de la coeducació i transmissió d'una cultura igualitària, que té per propòsit estimular la cultura igualitària i l’eliminació de les discriminacions de gènere, a través de la promoció de la coeducació i l’aprenentatge des de la perspectiva de gènere. En aquesta línia s’hi agrupen 6 accions entre les quals hi ha oferir formació al professorat i a les famílies en matèria d’igualtat de gènere i violències masclistes i LGBTI-fòbiques.

La cinquena línia és la de reformulació dels temps de treball productiu i no remunerat per a impulsar la igualtat de distribució dels temps i establir mesures que facilitin la corresponsabilitat de la vida familiar, personal i laboral. Aquí s’engloben 7 accions, entre les quals, la creació de Plans d’Ocupació específics per a dones i la creació i dinamització d’una xarxa local de dones emprenedores. Finalment, el sisè eix fa referència al reconeixement del lideratge i la participació de les dones a la vida pública amb l’objectiu de fomentar la participació de les dones i la seva presència a la vida pública i associativa. Aquest eix inclou 5 accions, entre les quals, hi ha oferir suport econòmic i tècnic a les entitats municipals que desenvolupin actuacions a favor de la igualtat de gènere i contra les violències masclistes i incorporar una menció de recerca amb perspectiva de gènere o sobre dones als Premis de recerca Vila d’Esparreguera. Per a comprovar l’impacte real del pla, la Comissió d’Igualtat farà una avaluació anual de la seva execució per estudiar el grau la implementació i l’eficiència dels programes i també es farà una avaluació en finalitzar el període del III Pla d’Igualtat.