Tinença d'animals de companyia

D'acord amb el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals correspon als ajuntaments recollir i controlar als animals abandonats, perduts o ensalvatgits i de controlar els animals salvatges urbans.

L'Ajuntament d'Esparreguera recull aquells animals abandonats, perduts i morts que es trobin a la via pública.

Els gats, els gossos i les fures s'han de censar a l'ajuntament del municipi on els animals resideixen habitualment. Els requisits del cens són els següents:

  • Ha d’estar identificat amb microxip

  • Document de la identificació de l’animal (el que lliura el veterinari quan li implanta el xip)

  • Document d’identitat de la persona posseïdora

En cas de canvi de residència o mort de l'animal, cal comunicar-ho a l'ajuntament on és censat abans de 30 dies. Si el canvi de residència és un altre municipi cal censar-lo de nou.

Si s'extravia el vostre animal i està inscrit al Cens Municipal d'Animals de Companyia cal comunicar-ho a la Policia Local o a l'Ajuntament abans de 48 hores i emplenar el document de comunicació de desaparició.

Si trobeu un animal abandonat a la via pública cal avisar a la Policia Local, al telèfon 93 777 55 77, per activar el servei de recollida d'animals abandonats o perduts a través de l'empresa adjudicatària d'aquest servei contractada per l'Ajuntament, que el recollirà el més aviat possible.

Recordeu que els gossos de raça perillosa han de disposar d'assegurança de responsabilitat civil, de llicència municipal per la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos (ordenança fiscal núm. 16) i als espais públics han d'anar lligats i portar morrió.