Tanca
Esports 11 d’abril de 2023

El Ple votarà demà l’aprovació del Pla Director d’Esports d’Esparreguera 2022-2032

El document parteix de les necessitats detectades a través de la diagnosi i defineix 22 accions estructurades en cinc línies estratègiques d’actuació per a ordenar els equipaments esportius municipals, ordenar la relació amb les entitats esportives, augmentar la pràctica esportiva i incrementar la transversalitat de l’esport al municipi i la comunicació en aquest àmbit

La redacció del Pla Director d’Esports d’Esparreguera 2022-2032 ja ha finalitzat. El document es va presentar la setmana passada en la comissió informativa de Drets Socials i Ciutadania i es portarà a debat i aprovació en la pròxima sessió del Ple municipal, que se celebrarà demà a la tarda. Es tracta d’una eina que defineix el model esportiu del municipi a deu anys vista i estableix les línies estratègiques d’actuació per tal d’incentivar i promocionar de manera més efectiva l’activitat física i esportiva entre els ciutadans i ciutadanes. Amb aquest objectiu, el pla recull 22 accions que s’estructuren en cinc eixos d’incidència: ordenar els equipaments esportius municipals, ordenar la relació amb les entitats esportives, incrementar la pràctica esportiva, la transversalitat de l’esport al municipi i la comunicació. La redacció del pla ha tingut un cost de 16.698 euros iva inclòs i ha anat a càrrec de la consultoria esportiva Sport Assistance que, per a detallar els objectius i accions del document, prèviament ha dut a terme una anàlisi de l’estat de les polítiques esportives municipals i ha organitzat també un procés participatiu en el qual hi han participat entitats esportives municipals i ciutadania en general.

La redacció del Pla Director d’Esports es va iniciar la tardor del 2021 amb la fase de diagnosi, que va permetre fer una radiografia de l’estat actual de l’esport a Esparreguera, així com detectar tot un seguit de necessitats a través dels documents facilitats pel consistori, les entrevistes i enquestes als clubs i entitats esportives, les opinions aportades per la ciutadania a través del procés participatiu que es va realitzar el febrer de l’any passat, així com les aportacions dels diferents grups polítics municipals en les taules polítiques del Comissionat d'Esports. En aquest sentit, la regidora d’Esports, Glòria Gonzàlez, ha explicat que “el document resultant d’aquest procés ha de permetre afrontar un creixement de la pràctica esportiva amb les millors garanties de qualitat dels equipaments esportius, però més enllà de les necessitats a nivell d’equipaments, que són una realitat i una prioritat, el document també es marca com a objectius l’increment de la pràctica esportiva en totes les franges d’edat i l’ús i aprofitament de l’espai natural i els espais exteriors per a la pràctica esportiva” i ha destacat que “les claus del futur esportiu d’Esparreguera passen per l’esport de base, la tecnificació i l’esport com eina de salut i benestar per a tothom”.

El Pla Director d’Esports d’Esparreguera 2022-2032 s’estructura en cinc línies estratègiques. La primera fa referència a l’ordenació dels equipaments esportius i engloba set accions: encarregar el mapa d’instal·lacions i equipaments esportius; encarregar una auditoria tècnica dels equipaments esportius municipals; encarregar informe tècnic de l’estat del terreny de joc dels equipaments esportius municipals; elaborar el Pla de manteniment dels equipaments esportius municipals; millorar l’accessibilitat dels equipaments esportius; la construcció de nous equipaments esportius i actuacions de millora i manteniment dels equipaments actuals. La segona línia d’actuació és ordenar la relació amb les entitats esportives i consta de quatre accions: establir un document de reserva d’horaris dels equipaments esportius per part de les entitats esportives del municipi; establir una model de relació entre l’Ajuntament i les entitats; valorar i regular els models de gestió a aplicar en els equipaments esportius i valorar i regular els models de gestió de les cafeteries i locals socials als equipaments esportius.

La tercera línia estratègica vol incrementar la pràctica esportiva al municipi i consta de cinc accions: elaborar una carta de serveis, amb compromisos de qualitat del servei que s’ofereix a la ciutadania; treballar programes d’integració i igualtat per mitja de la pràctica de l’activitat física en general; potenciar l’ús dels espais urbans; treballar programes per potenciar les sortides en espais naturals i incentivar així els hàbits esportius de forma lliure; i planificar accions per millorar la comunicació amb els usuaris dels equipaments esportius. El quart eix fa referència a la transversalitat de l’esport i engloba tres accions: elaborar un estudi conjunt amb el CAP de patologies susceptibles de millorar amb l’activitat física; col·laborar amb les diferents regidories de l’Ajuntament per tal de treballar programes d’activitat física per als més petits i per a millorar la inclusió dels nouvinguts i persones amb discapacitat intel·lectual i/o mobilitat reduïda; i aplicar de forma progressiva programes de sostenibilitat i estalvi energètic dels equipaments esportius municipals.

Finalment, la cinquena línia estratègica se centra en la comunicació i inclou tres accions: establir la metodologia i els circuïts de comunicació interna i externa de les accions que es duran a terme en el desplegament del Pla Director d’Esports; establir polítiques de comunicació fluida amb les persones usuàries de les instal·lacions esportives municipals; i realitzar una enquesta de satisfacció amb els usuaris dels equipaments esportius municipals i ciutadania en general. El document detalla totes les accions previstes indicant-ne l’objectiu, la descripció, la implementació i la valoració econòmica. Pel que fa a aquest darrer aspecte, i a l’espera de l’anàlisi i les propostes que pugui expressar el mapa d'instal·lacions i equipaments esportius municipals, el volum econòmic per implementar el Pla està valorat en 10 milions d’euros.