Premi de Recerca Vila d'Esparreguera

El Premi de Recerca Vila d’Esparreguera té per finalitat promoure l’estudi i la recerca en qualsevol àmbit del coneixement i de l’expressió centrat en la vila d’Esparreguera. 
 
El treball ha d’estar escrit en llengua catalana, ha de ser inèdit i no pot haver estat publicat enlloc ni tampoc pot haver guanyat cap altre premi. L’autoria de l’obra pot ser individual o col·lectiva, amb un màxim de fins a tres persones. El tema és lliure, però sempre centrat en la vila d’Esparreguera. Es valorarà l’originalitat del tema, el procés de recerca i el rigor científic, la qualitat lingüística i la presentació i l’estructura del treball.

La persona o persones autores han de garantir l’autoria i l’originalitat de l’obra presentada, garantint que aquesta no és còpia ni modificació total o parcial d’una altra obra pròpia o aliena. 

El Premi de Recerca Vila d’Esparreguera està integrat per les categories següents: 

  • Categoria jove: 
    - 3r i 4t d’ESO 
    - 1r i 2n de batxillerat 
  • Categoria d’adults

S’estableix un premi per a cada categoria, amb el benentès que dins de la Categoria jove hi haurà un premi per a cada modalitat. Els premis consistiran en un lot de productes multimèdia valorats en un import total de 800 euros en la Categoria jove i en la Categoria d’adults l’edició del treball guanyador, per un valor de 2.700 euros.