Pla Local d’Igualtat de Gènere

El Pla Local d’Igualtat de Gènere 2022-2025 és una eina de treball transversal que incorpora diverses àrees del consistori amb l’objectiu d’introduir el principi d’igualtat en totes les actuacions municipals per tal de millorar la situació de la població del municipi, especialment la vida de les dones, i aconseguir una societat més justa i igualitària.

El Pla d’Igualtat de Gènere per a la Ciutadania d’Esparreguera 2022-2026 s’estructura en sis línies d’actuació: 

  1. Compromís amb la igualtat: que té per objectiu situar la igualtat efectiva entre dones i homes com a valor central de l’acció municipal i desenvolupar totes les polítiques municipals des de la perspectiva de gènere. 
  2. Acció contra les violències masclistes: aquest eix es conforma amb les accions contra les violències masclistes que es vol impulsar en l'àmbit institucional i social, fent especial ressò en la prevenció i en el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD).
  3. Drets i qualitat de vida: aquesta línia d’actuació fa referència als drets i qualitat de vida i té el propòsit d’impulsar la interseccionalitat i la perspectiva de gènere com a eixos prioritaris en l’organització d’actuacions municipals, des dels diversos àmbits de l’Ajuntament.
  4. Coeducació i transmissió d'una cultura igualitària: té per propòsit estimular la cultura igualitària i l’eliminació de les discriminacions de gènere, a través de la promoció de la coeducació i l’aprenentatge des de la perspectiva de gènere.
  5. Treballs i temps: La cinquena línia és la de reformulació dels temps de treball productiu i no remunerat per a impulsar la igualtat de distribució dels temps i establir mesures que facilitin la corresponsabilitat de la vida familiar, personal i laboral.
  6. Reconeixement del lideratge i participació de les dones: aquest eix fa referència al reconeixement del lideratge i la participació de les dones a la vida pública amb l’objectiu de fomentar la participació de les dones i la seva presència a la vida pública i associativa.